Algemene Gebruikers- en Verkoopvoorwaarden

Algemeen

Dit zijn de Algemene Gebruikers- en Verkoopvoorwaarden van LOAVIES B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Zwolle (8024 AA), aan de Ceintuurbaan 16 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 68888961, (hierna te noemen "LOAVIES").

Op de Website en in de Algemene Gebruikers- en Verkoopvoorwaarden verwijzen de termen "wij", "ons", "LOAVIES " en "onze" naar LOAVIES B.V. en deze Website. Graag deze Algemene Gebruikers- en Verkoopvoorwaarden aandachtig te lezen alvorens de Website verder te bezoeken of te gebruiken. Alle nieuwe functies of hulpmiddelen die aan de Website worden toegevoegd, zijn tevens onderworpen aan de Algemene Gebruikers- en Verkoopvoorwaarden.

De Gebruiker kan de meest recente versie van de Algemene Gebruikers- en Verkoopvoorwaarden te allen tijde bekijken op deze pagina. Daarnaast zijn de Algemene Gebruikers- en Verkoopvoorwaarden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Wij behouden ons het recht voor om de Algemene Gebruikers- en Verkoopvoorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. Wij zijn niet verplicht de Gebruiker van de wijzigingen op de hoogte te stellen zolang de Overeenkomst nog niet tot stand is gekomen. Indien de Overeenkomst reeds tot stand is gekomen, dan is de versie van de Algemene Gebruikers- en Verkoopvoorwaarden van toepassing die bij het tot stand komen van de Overeenkomst van toepassing is verklaard.

Definities
In de Algemene Gebruikers- en Verkoopvoorwaarden hebben de volgende definities de volgende betekenis:

 • Aanbieder: de Gebruiker zijnde een in Nederland gevestigde Consument die op afstand die via het Platform Producten aan de Klant aanbiedt en daarmee een Overeenkomst aangaat met de Klant;
 • Aanbod: het aanbod van Producten die de Aanbieder aanbiedt aan de Klant via het Platform;
 • Account: het account waarop ingelogd is op Platform en welke gekoppeld is aan het account aangemaakt op de officiële LOAVIES Website. 
 • Algemene Gebruikers- en Verkoopvoorwaarden: de onderhavige Algemene Gebruikers- en Verkoopvoorwaarden van LOAVIES, die uitsluitend van toepassing zijn op elk (toekomstig) Aanbod en (toekomstige) Overeenkomst tussen Aanbieder en de Klant via het Platform en het gebruik van het Platform gefaciliteerd door LOAVIES; 
 • Betaaldienst: de online betaaldienst waarmee de betaling van de Prijs van het Product wordt verzorgd. De betalingsdienst word bij dit Platform uitgevoerd door Buckaroo B.V., een besloten vennootschap, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 04060983, gevestigd en kantoorhoudende te Utrecht (3542 EA), aan de Zonnebaan 9.
 • Consument: zijnde een natuurlijk persoon, die niet handelt voor doeleinden die verband houden met een handels-, bedrijfs- of beroepsactiviteit en die, fysiek of op afstand, die gebruik maakt van het Platform;
 • Diensten: alle diensten die door LOAVIES aan de Gebruiker worden aangeboden en die LOAVIES kan leveren. 
 • Gebruiker: de gebruiker van het Platform, waaronder ook de Aanbieder en de Klant worden verstaan;
 • Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de Consument, die de Overeenkomst op afstand aangaat, om binnen veertien dagen na de totstandkoming de Overeenkomst te ontbinden;
 • Intellectuele Eigendomsrechten: alle intellectuele eigendomsrechten met inbegrip van goodwill met betrekking tot de activiteiten, de Diensten en de Producten van LOAVIES, waaronder begrepen maar niet beperkt tot domeinnamen, auteursrechten, naburige rechten, handelsnamen, merken, octrooien, modelrechten, marketingmaterialen, presentaties, bedrijfsgeheimen, databanken, knowhow, en alle (overige) rechten op o.a. documenten, (software)producten, de Website, werken, immateriële activa en alle toepassingen, uitbreidingen, uitbreidingen van het voorgaande die reeds aan LOAVIES toekomen en/of zijn ontstaan tijdens de uitvoering van de Overeenkomst.
 • Klant: de Gebruiker zijnde de Consument, die ofwel in Nederland ofwel internationaal, fysiek of op afstand een Overeenkomst aangaat met de Aanbieder via het Platform; 
 • Ontvangstbevestiging: de bevestiging van de Klant aan de Aanbieder dat hij/zij het Product heeft ontvangen; 
 • Overeenkomst: de overeenkomst die aan de koop van het Product ten grondslag ligt en tussen de Aanbieder en de Klant tot stand komt; 
 • Partijen: de Aanbieder en de Klant gezamenlijk;
 • Platform: de omgeving van LOAVIES waarop door de Aanbieder Producten worden aangeboden en waar de Klant de Producten kan aanschaffen;
 • Product(en): alle Producten die door Aanbieder via het Platform aan de Klant worden aangeboden en die Aanbieder aan de Klant kan leveren;
 • Prijs: het totale bedrag dat de Aanbieder vraagt en ontvangt van de Klant voor de eigendomsoverdracht van het Product. 
 • Verzend- en bezorgingsdienst: de verzend- en bezorgingsdienst die wordt aangeboden door een derde met als doel om de Producten te transporteren en/of te verzenden als onderdeel van de Overeenkomst, waarbij de kosten in zijn geheel worden betaald door de Klant. De verzend- en bezorgingsdienst wordt op het Platform uitgevoerd door DHL Parcel B.V., een besloten vennootschap, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 30076835, gevestigd en kantoorhoudende te Utrecht (3542 AD), aan de Reactorweg 25.
 • Wallet: de digitale portemonnee van Aanbieder.
 • Website: alle websites en webwinkels, social media kanalen en andere elektronische openbaarmakingen vervaardigd door en/of openbaar gemaakt wordt door LOAVIES.

Toepasselijkheid

 • Deze Algemene Gebruikers- en Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op elk (toekomstig) Aanbod en (toekomstige) Overeenkomst tussen de Klant en de Aanbieder, alsmede de uitvoering daarvan en op alle Gebruikers. 
 • De Algemene Gebruikers- en Verkoopvoorwaarden zullen voorafgaand aan het gebruik van het Platform aan de Gebruiker, waaronder begrepen elektronisch, door LOAVIES worden verstrekt. De Algemene Gebruikers- en Verkoopvoorwaarden zijn tevens te raadplegen op de Website en op te vragen bij de Kamer van Koophandel.
 • Door het gebruiken van het Platform gaat de Gebruiker ermee akkoord dat deze Algemene Gebruikers- en Verkoopvoorwaarden bindend zijn. 
 • De Aanbieder is na het accepteren van de Algemene Gebruikers- en Verkoopvoorwaarden gerechtigd Producten aan te bieden op het Platform.
 • LOAVIES is gerechtigd de Aanbieder en/of het door Aanbieder aan te bieden Product, te weigeren. LOAVIES zal binnen zeven (7) kalenderdagen de Aanbieder hier schriftelijk over informeren.
 • De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden dan de Algemene Gebruikers- en Verkoopvoorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijkingen van deze Algemene Gebruikers- en Verkoopvoorwaarden dienen door LOAVIES en Gebruiker schriftelijk te worden overeengekomen.
 • LOAVIES heeft het recht deze Algemene Gebruikers- en Verkoopvoorwaarden op ieder moment te kunnen wijzigen. LOAVIES zal de Gebruiker actief op de hoogte brengen van beoogde wijzigingen van de Algemene Gebruikers- en Verkoopvoorwaarden. De beoogde wijziging(en) wordt/worden doorgevoerd na een redelijke termijn van vijftien (15) dagen. In geval van substantiële wijzigingen (welke verplichtingen van Aanbieders en Klanten in grote mate veranderen), zal LOAVIES de Gebruiker vier (4) weken voorafgaand aan het invoeren van de wijzigingen actief op de hoogte brengen. 
 • De Gebruiker heeft het recht bezwaar te maken tegen wijzigingen van de Algemene Gebruikers- en Verkoopvoorwaarden. De Gebruiker kan er voor kiezen haar relatie met LOAVIES te beëindigen en haar account af te sluiten. De nieuwe versie van de Algemene Gebruikers- en Verkoopvoorwaarden zijn derhalve direct van toepassing voor nieuwe geregistreerde Gebruikers.

Minderjarigen

 • De Website en het Platform zijn bestemd commerciële doeleinden. Daarom zijn zowel de Website als het Platform niet bedoeld voor kinderen of minderjarigen onder de leeftijd van 18 jaar zonder toestemming van een ouder of voogd. Daarnaast moet je ook ten minste 18 jaar oud zijn om zonder toestemming van een ouder of voogd een Product te kopen.

Relatie Aanbieder - Klant

 • De Aanbieder en Klant erkennen dat de Overeenkomst via het Platform tot stand komt tussen de Klant en de Aanbieder en dat LOAVIES geen partij is en/of wordt bij de Overeenkomst. LOAVIES treedt enkel op als intermediair. 
 • De Aanbieder biedt het Aanbod op het Platform aan voor eigen rekening en risico. De rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst rusten uitsluitend bij de Aanbieder en de Klant.

Aanbod

 • Elk Aanbod van de Aanbieder is vrijblijvend, ongeacht de wijze waarop het is gedaan.
 • Het Aanbod wordt schriftelijk, waaronder tevens valt elektronisch, door de Aanbieder via het Platform aan de Klant uitgebracht. De Aanbieder dient voorafgaand aan het plaatsen van het Product een vragenlijst in te vullen welke door LOAVIES wordt gecontroleerd. De Aanbieder en LOAVIES spannen zich in om bij het Aanbod de volgende informatie en gegevens te verstrekken:
 • een nauwkeurige en volledige beschrijving van het Product, inclusief een uitgebreide beschrijving van eventuele oneffenheden, zoals gaten, vlekken en draden;
 • de status van het product (e.g. nieuw met prijskaartje, gebruikt, beschadigd);
 • een duidelijke afbeelding van het Product, waarbij Aanbieder zich inspant om de kleuren en afbeeldingen van het Product zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. Het dient hier te gaan om ten minste één zelfgemaakte foto van het daadwerkelijke Product. Gebruik van foto’s van soortgelijke producten afkomstig van bijvoorbeeld het Internet, waaronder de LOAVIES website, is niet toegestaan. Hieronder wordt ook verstaan afbeeldingen van de Website. Eventuele gebreken aan het Product dienen middels een foto zichtbaar te worden en derhalve vermeld te worden in de omschrijving. LOAVIES en/of de Aanbieder kunnen niet garanderen dat de kleurweergave op de computermonitor van de Klant juist zal zijn en is niet verantwoordelijk voor de gevolgen daarvan;
 • de Prijs van het Product;
 • informatie over waar of hoe de Klant een klacht kan indienen;
 • zodanige informatie dat het voor de Klant duidelijk is welke rechten en plichten aan de aanvaarding van het Aanbod zijn verbonden.
 • Indien het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat, zijn zowel Aanbieder en LOAVIES hier niet aan gebonden.
 • Het aanbieden van het Product op het Platform is gratis. Er geldt derhalve geen limiet aan de te plaatsen Producten. Het moet hier wel gaan om verschillende Producten. Aanbieder erkent dat het meermaals plaatsen van hetzelfde Product uitsluitend niet is toegestaan. 
 • De Klant aanvaardt dat hij per Aanbieder één Product kan aanschaffen op hetzelfde moment. Klant is gerechtigd van één Aanbieder tegelijk een Product aan te schaffen. Meerdere Producten van meerdere Aanbieders tegelijkertijd in de virtuele winkelmand plaatsen en aanschaffen is niet mogelijk.
 • De Aanbieder kan het/de Product(en) te allen tijde van het Platform verwijderen of de Prijs daarvan wijzigen zolang Aanbieder nog niet in contact is met een (mogelijke) Klant. De Prijs aanpassen tijdens het contact over totstandkoming van de Overeenkomst tussen de Aanbieder en een (mogelijke) Klant is niet toegestaan. 
 • LOAVIES en de Aanbieder behouden zich het recht voor, om de verkoop van de Producten aan een Klant te beperken. LOAVIES en de Aanbieder zijn gerechtigd dit per geval te beoordelen en uit te oefenen.
 • LOAVIES behoudt zich het recht voor, om de verkoop van de Producten aan een geografisch gebied te beperken. LOAVIES is gerechtigd dit per geval te beoordelen en uit te oefenen.
 • Alle beschrijvingen van het Aanbod kunnen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd door de Aanbieder en LOAVIES naar eigen goeddunken van LOAVIES. Aanbieder behoudt zich het recht voor om te allen tijde te stoppen met het aanbieden van een Product via het Platform.

Aanschaffen Product via het Platform

 • Zodra het Product door de Aanbieder via het Platform te koop wordt aangeboden, vormt dit een Aanbod tot verkoop van het betreffende Product. Dit Aanbod kan door de Klant worden aanvaard. 
 • Zodra Klant het Product naar de virtuele winkelmand verplaatst, wordt het Product niet voor de Klant gereserveerd. Reservering van het Product vindt enkel plaats gedurende het betalingsproces. 

Totstandkoming van de Overeenkomst

 • De Overeenkomst komt tot stand door de bevestiging van de aanvaarding van het Aanbod door de Klant aan de Aanbieder via het Platform en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 • Indien de Klant het Aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, zal de Aanbieder het Aanbod ook langs elektronische weg bevestigen. LOAVIES zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen ter beveiliging van de elektronische overdracht van gegevens en een veilige digitale omgeving voor de het Platform en elektronische betaling.
 • LOAVIES biedt op haar Platform diensten aan van derden.
 • Wijzigingen in de Overeenkomst dienen schriftelijk te worden overeengekomen. Mondelinge toezeggingen van LOAVIES en/of Aanbieder zijn slechts bindend indien deze uitdrukkelijk schriftelijk door LOAVIES en/of Aanbieder zijn bevestigd.

Verzending & levering Product

 • De Aanbieder levert de Producten enkel in Nederland. Het ophalen van de Producten is daarnaast mogelijk op een door de Klant te kiezen ophaaladres in Nederland.
 • Na aanvaarding van het Aanbod door de Klant en totstandkoming van de Overeenkomst tussen Klant en Aanbieder is de Klant verplicht tot betaling. De betaling van Klant komt in een beveiligde omgeving terecht. Aanbieder verkrijgt na betaling van de Klant het door Klant gekochte Verzendlabel toegestuurd. Verzending dient te geschieden binnen vijf (5) dagen. Klant verkrijgt na verzending door Aanbieder een track & trace code toegestuurd. 
 • Geschiedt verzending niet binnen vijf (5) dagen, dan wordt de bestelling geannuleerd en wordt het door de Klant betaalde bedrag binnen vijf (5) dagen teruggestort op het door Klant gekozen betaalmiddel. 
 • Na ontvangst van het Product dient Klant binnen achtenveertig (48) uur aan te geven dat het Product in goede staat is ontvangen door middel van de Ontvangstbevestiging. Na achtenveertig (48) uur zijn zowel LOAVIES als Aanbieder gerechtigd ervan uit te gaan dat het Product zonder gebreken geleverd is. Het door Klant betaalde bedrag wordt vanuit de beveiligde ruimte bijgeschreven in de Wallet van Aanbieder. Indien de Klant aangeeft dat er een probleem is met het ontvangen Product, blijft het door Klant betaalde bedrag in de beveiligde ruimte staan totdat het probleem door LOAVIES dan wel de Klant wordt gemarkeerd als opgelost. Afhankelijk van de oplossing wordt het betaalde bedrag teruggestort op het gekozen betaalmiddel van de Klant dan wel bijgeschreven in de Wallet van de Aanbieder. 
 • De Aanbieder kan ten allen tijden bij zijn/haar Wallet en kan het daarop zichtbare bedrag en/of gedeelte van het bedrag:
 • zonder overboekingskosten overmaken naar zijn/haar betaalrekening op basis van het opgegeven IBAN.
 • gebruiken voor het aanschaffen van producten op LOAVIES.com. Indien Aanbieder van deze optie gebruik maakt wordt 20% van het, op dat moment beschikbare en zichtbare bedrag van Aanbieder in de Wallet, extra toegevoegd in de Wallet, welke de Aanbieder kan gebruiken op LOAVIES.com.
  Let wel, indien Aanbieder kiest voor (gedeeltelijke) uitbetaling van het bedrag op de betaalrekening van Aanbieder, vervalt deze 20% extra optie. De Aanbieder aanvaart dat het bedrag in de Wallet enkel kan worden besteed op de LOAVIES.com en niet op RELOAVED.com (oftewel het Platform).
 • De Aanbieder zal bij het aanbieden van de Producten op het Platform zorgvuldig handelen. LOAVIES zal namens de Aanbieder de volgende informatie aan de Klant verstrekken via het Platform: 
 • de gegevens van LOAVIES en, in voorkomend geval, het vestigingsadres;
 • informatie over hoe LOAVIES klachten behandelt en hoe de Klant een klacht kan indienen;
 • informatie over de betalingsmogelijkheden en de Prijs;
 • informatie over de verwachte leveringstermijn van het Product en, indien Aanbieder het Product niet binnen de geschatte tijd kan leveren, aanvullende informatie over een nieuwe geschatte leveringstermijn;
 • informatie over verzend- en retourkosten indien van toepassing;
 • Alle Producten die aan de Klant worden geleverd, worden (tenzij uitdrukkelijk door Aanbieder vermeld) geleverd "zoals zij zijn" en "zoals beschikbaar" voor gebruik, zonder enige vertegenwoordiging, garanties of Gebruikers- en Verkoopvoorwaarden van welke aard dan ook, hetzij uitdrukkelijk of impliciet, met inbegrip van alle impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, verhandelbare kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-inbreuk.
 • Indien het Product op het moment van ontvangst een gebrek vertoont en daardoor niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dient de Klant de Aanbieder zo spoedig mogelijk van het gebrek op de hoogte te stellen. LOAVIES is geen onderdeel van de Overeenkomst en faciliteert derhalve geen retourproces. Het staat de Aanbieder en Klant vrij om over een mogelijke retour in gesprek te gaan. De Klant zal te allen tijde zorgvuldig omgaan met het Product. 

Annulering

 • LOAVIES en Aanbieder behouden zich het recht voor om een bestelling te weigeren of de aankoop van het Product te annuleren, door de Overeenkomst te ontbinden, om welke reden dan ook. LOAVIES en Aanbieder zijn hiertoe bijvoorbeeld gerechtigd indien:
 • het Product niet beschikbaar is;
 • LOAVIES en/of Aanbieder reden heeft om aan te nemen dat het Product wordt gekocht door een Zakelijke Klant met wederverkoop als uitsluitend doel;
 • de door de Klant verstrekte (factuur)gegevens niet juist zijn of niet kunnen worden geverifieerd;
 • de betaling is niet bevestigd/goedgekeurd door de Betaaldienst;
 • de weergegeven Prijs van het Product onjuist was; 
 • de Producten niet op het opgegeven adres konden worden afgeleverd.

Herroepingsrecht

 • Indien de Overeenkomst op afstand is gesloten, geldt voor de Consument de wettelijke bedenktijd van veertien (14) dagen, waarbinnen de Consument gebruik kan maken van zijn Herroepingsrecht. Het Herroepingsrecht geldt echter niet voor tweedehands producten die aangeschaft zijn bij een Consument, in dit geval de Aanbieder. De Klant erkent daarom dat hij/zij bij het accepteren van deze Algemene Gebruikers- en Verkoopvoorwaarden afstand doet van zijn/haar Herroepingsrecht. 

Prijs van het product

 • De hoogte van de Prijs is afhankelijk van het Product. 
 • De Prijs van het Product is inclusief BTW voor de Consument.
 • LOAVIES en Aanbieder hebben het recht om de Prijs van de Producten eenzijdig aan te passen zolang de Klant het Aanbod niet heeft aanvaard. 
 • De Aanbieder handelt op eigen naam en rekening en is derhalve verantwoordelijk voor zijn eigen fiscale verplichtingen. De Aanbieder vrijwaart LOAVIES van eventuele claims dienaangaande.

Betaling

 • De Klant zal de Prijs na het sluiten van de Overeenkomst betalen volgens de door LOAVIES verstrekte betalingsprocedure en via de door Klant gekozen betalingswijze via de Betaaldienst. De eigendom van het Product gaat pas over op de Klant na volledige betaling van de Prijs aan de Aanbieder.
 • LOAVIES richt het Platform zodanig in dat Klanten enkel en alleen via de Betaaldienst betalen. Na ontvangst van het Product door de Klant zal de Betaaldienst zorg dragen dat het geld in de Wallet van Aanbieder komt. Aanbieder kan vervolgens kiezen zijn Wallet uit te laten betalen op de door hem verstrekte bankrekening via zijn Account. 
 • Door betaling van de Prijs door de Klant aan LOAVIES is de Klant gekweten van zijn betalingsverplichting jegens de Aanbieder. Na verzending van het Product door de Aanbieder betaalt LOAVIES het resterende verschuldigde bedrag aan de Aanbieder.
 • De Aanbieder erkent rechtstreekse betalingen door Klanten aan Aanbieder niet geaccepteerd mogen worden. Indien een Klant rechtstreeks aan Aanbieder heeft betaald, dient Aanbieder het ontvangen bedrag aan de Klant te restitueren onder vermelding van de juiste wijze van betalen. 
 • Indien de Overeenkomst door Klant of door Aanbieder wordt beëindigd zoals bepaald is in de Algemene Gebruikers- en verkoopvoorwaarden, dan zal LOAVIES ervoor zorg dragen dat de betaling door de Betaaldienst rechtstreeks aan de Klant wordt teruggestort indien de Klant daar recht op heeft. 

Kortingsaanbiedingen

 • Kortingen zijn niet van toepassing op bestellingen of aankopen die voor of na de kortingsperiode worden geplaatst.
 • Korting kan niet worden gebruikt in combinatie met andere kortingsacties.
 • LOAVIES behoudt zich het recht voor om kortingsacties op elk moment te beëindigen.
 • LOAVIES behoudt zich het recht voor om kortingsaanbiedingen naar eigen goeddunken te verlengen.

Verplichtingen Aanbieder

 • Aanbieder spant zich tot het uiterste in om ervoor te zorgen dat het Product voldoet aan de Overeenkomst en de door Aanbieder aan de Klant in het Aanbod verstrekte productinformatie en specificaties juist zijn.
 • Aanbieder spant zich in om bij de uitvoering van de Overeenkomst en de levering van het Product de nodige zorgvuldigheid in acht te nemen.
 • Aanbieder verklaart bekend te zijn met de voor de levering van de Producten relevante wettelijke voorschriften en overheidsvoorschriften, voor zover deze van toepassing zijn op de dag van het aangaan van de Overeenkomst. Aanbieder zal zich inspannen om aan deze voorschriften te voldoen.
 • Aanbieder zal het Product zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vijf (5) dagen verzenden, bij gebreke waarvan de Klant gerechtigd is de Overeenkomst te ontbinden, behoudens in geval van Overmacht aan de zijde van Aanbieder. Aanbieder is niet aansprakelijk voor enige schade die de Klant lijdt als gevolg van de te late levering van het Product, tenzij de door de Klant geleden schade aantoonbaar het gevolg is van bewuste roekeloosheid en/of opzet aan de zijde van de Aanbieder. De aansprakelijkheid van de Aanbieder is te alle tijden beperkt tot de hoogte van de Prijs van het betreffende te bestelde en te leveren product. LOAVIES is in geen geval aansprakelijk voor enige schade die de Klant lijdt als gevolg van de te late levering van het Product. Aanbieder en LOAVIES zijn nimmer aansprakelijk voor indirecte- en/of gevolgschade. 

Verplichtingen Klant 

 • De Klant zal aan de Aanbieder volledige en juiste informatie verstrekken, die noodzakelijk is voor de deugdelijke nakoming van de Overeenkomst. 

Retourneren

 • Aanbieder en Klant accepteren dat LOAVIES enkel optreedt als intermediair en geen onderdeel is van de Overeenkomst. LOAVIES faciliteert derhalve geen retourproces. Het staat de Aanbieder en de Klant vrij met elkaar in gesprek te gaan over het eventueel retourneren van het Product.
 • De door Klant betaalde verzendkosten voor het verzenden van het Product naar de Klant worden in geen geval door Aanbieder of LOAVIES terugbetaald. De verzendkosten voor het eventuele terugzenden van het Product, na overleg met en goedkeuring door Aanbieder, zijn daarnaast ook voor rekening van de Klant.

Volgorde zichtbaarheid Aanbieders op Platform 

 • Het Aanbod wordt op het Platform getoond op basis van rangschikking. De verschillende rangschikkingsmechanismen maken gebruik van de daarbij behorende parameters. 
 • LOAVIES rangschikt het Aanbod op basis van populariteit (klikgedrag), meest recent toegevoegd en/of tijdelijke deals. 
 • Het behoort niet tot de mogelijkheid, tegen betaling, een hogere rangschikking te verkrijgen. 

Intellectuele eigendomsrechten

 • Alle Intellectuele eigendomsrechten behoren uitsluitend toe aan LOAVIES.
 • De Gebruiker zal geen inbreuk maken op Intellectuele Eigendomsrechten.
 • Bij Producten die door Aanbieders worden aangeboden op het Platform wordt de door Aanbieder aangeleverde informatie getoond. De Aanbieder garandeert dat:
 • De omschrijving van het Aanbod geen inbreuk maakt op de rechten van derden. Hieronder wordt verstaan, maar niet beperkt tot, de intellectuele eigendomsrechten van derden. De Aanbieder vrijwaart LOAVIES eventuele schade, vorderingen en gerechtelijke procedures met inbegrip van advocaatkosten;
 • De omschrijving van het Aanbod geen URL’s bevatten naar (eigen) websites;
 • De door hem aangeleverde informatie in de Nederlandse taal is opgesteld;

Beëindiging

 • De Partijen kunnen de Overeenkomst uitsluitend beëindigen op de wijze als voorzien in de Algemene Gebruikers- en Verkoopvoorwaarden. 
 • Indien de Klant schriftelijk op de hoogte is gebracht door Aanbieder op de niet nakoming van haar verplichtingen uit deze Overeenkomst of de Algemene Gebruikers- en Verkoopvoorwaarden en deze verplichtingen niet binnen een redelijke termijn alsnog nakomt, is Aanbieder gerechtigd de Overeenkomst te beëindigen. De betaling zal in dat geval aan Klant worden geretourneerd. 
 • Indien de Aanbieder het Product niet binnen vijf (5) dagen na de totstandkoming van de Overeenkomst verzendt, wordt de Overeenkomst automatisch beëindigd. De betaling zal in dat geval aan Klant worden geretourneerd.
 • Indien de Gebruiker zich naar het oordeel van LOAVIES niet houdt aan enige voorwaarde uit de Algemene Gebruikers- en Verkoopvoorwaarden, kan LOAVIES de toegang tot de Diensten (of enig onderdeel daarvan) van LOAVIES dienovereenkomstig onverwijld ontzeggen. Daarnaast is LOAVIES gerechtigd de nog verschuldigde bedragen van de Gebruiker onverwijld op te eisen.
 • De verbintenissen en aansprakelijkheden van Gebruiker die zijn ontstaan vóór de beëindigingsdatum, blijven voor de desbetreffende doeleinden na de beëindiging van de Overeenkomst bestaan.
 • LOAVIES is, indien één van de volgende omstandigheden zich voordoet, gerechtigd de (verdere) uitvoering van haar verplichtingen uit de Algemene Gebruikers- en Verkoopvoorwaarden te staken dan wel gestaakt te houden in geval van: 
 • van (een aanvraag van een) faillissement, executoriale beslaglegging of (een aanvraag van) surséance van betaling van LOAVIES;
 • LOAVIES een rechtspersoon is die wordt geliquideerd of gestaakt;

Aansprakelijkheid en Vrijwaring

 • De Aanbieder en Klant zijn ieder volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor de nakoming van de Overeenkomst. 
 • De Aanbieder en de Klant vrijwaren LOAVIES voor alle schade en/of kosten van wat voor aard dan ook die voortvloeien uit de niet-nakoming van één of meerdere verplichtingen uit deze Algemene Gebruikers- en Verkoopvoorwaarden en de Overeenkomst. 
 • LOAVIES is op geen enkele wijze aansprakelijk voor directe dan wel indirecte schade en/of kosten, schade ontstaan door gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of vertragingsschade in verband met het Gebruik van het Platform.
 • LOAVIES is nimmer aansprakelijk voor schade die de Klant lijdt als gevolg van een tekortkoming, onrechtmatige daad of anderszins, tenzij deze schade het rechtstreekse en uitsluitende gevolg is van aantoonbare opzet of bewuste roekeloosheid van LOAVIES. 
 • LOAVIES is niet aansprakelijk indien de Producten of zendingen tijdens de uitvoering van de Verzenddiensten zijn verloren, beschadigd, vertraagd en/of verkeerd zijn afgeleverd of niet zijn afgeleverd.
 • LOAVIES is niet verantwoordelijk indien informatie beschikbaar gesteld in het Aanbod en op het Platform niet volledig accuraat of actueel is. De informatie op het Platform is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en mag niet worden vertrouwd op of worden gebruikt als enige basis voor het nemen van beslissingen zonder het raadplegen van primaire, meer accurate, meer volledige of meer actuele (medische) informatiebronnen. Het Platform kan bepaalde historische informatie bevatten. Historische informatie is noodzakelijkerwijs niet actueel en wordt uitsluitend ter referentie aangeboden. LOAVIES behoudt zich het recht voor om de inhoud van het Platform op elk gewenst moment te wijzigen, maar LOAVIES is niet verplicht om de informatie op het Platform bij te werken. De Gebruiker gaat ermee akkoord dat het hun verantwoordelijkheid is om te controleren op wijzigingen op het Platform.
 • Bepaalde inhoud, Producten en diensten die via het Platform beschikbaar zijn, kunnen materiaal van derden bevatten. Links van derden op het Platform, kunnen de Gebruiker doorverwijzen naar websites van derden die niet aan LOAVIES gelieerd zijn. LOAVIES is niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of evalueren van de inhoud of nauwkeurigheid en wij geven geen garantie en nemen geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid op ons voor materiaal of websites van derden, of voor enig ander materiaal, producten of diensten van derden. LOAVIES is niet aansprakelijk voor enige schade of nadeel in verband met de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, bronnen, inhoud, of andere transacties die worden verricht in verband met websites van derden. LOAVIES herinnert de Gebruiker eraan om het beleid en de praktijken van de derde partij zorgvuldig door te nemen alvorens een transactie aan te gaan. Klachten, claims, zorgen of vragen over producten van derden moeten worden gericht aan de derde partij in kwestie.
 • De Gebruiker vrijwaart LOAVIES, haar moedermaatschappijen, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, partners, functionarissen, directeuren, agenten, aannemers, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiaires en werknemers voor alle aanspraken en vorderingen van derden (inclusief advocatenkosten), die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst, deze Algemene Gebruikers- en Verkoopvoorwaarden, of de hierin genoemde documenten schade lijden waarvan de oorzaak aan anderen dan aan LOAVIES toerekenbaar is.

Klachtenprocedure

 • LOAVIES zal de Klant informeren over de klachtenprocedure. 
 • Indien de Klant een klacht wenst in te dienen, dient de Klant binnen een redelijke termijn na constatering van de klacht een schriftelijke klacht in te dienen, tevens mogelijk per e-mail via het volgende e-mail adres helpdesk@loavies.com. Een klachtenfunctionaris van LOAVIES zal de klacht onderzoeken en in beginsel binnen vier weken afhandelen. Indien een langere termijn nodig is, wordt de Klant hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld. De klachtenfunctionaris stelt de Klant schriftelijk in kennis van de beoordeling van de gegrondheid van de klacht, al dan niet vergezeld van aanbevelingen. Indien de klacht naar tevredenheid is afgehandeld, ondertekenen de cliënt en de klachtenfunctionaris het oordeel over de gegrondheid van de klacht. 
 • De klachtenfunctionaris, LOAVIES, de Aanbieder en de Klant zullen geheimhouding betrachten over de klacht en de uitkomst van het klachtenbehandelingsproces.

Privacy

 • LOAVIES, de Aanbieder en de Klant gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens en zal de verkregen persoonsgegevens alleen gebruiken voor het noodzakelijke doel waarvoor de persoonsgegevens zijn verkregen op basis van een wettelijke grondslag zoals genoemd in artikel 4 van de AVG. 
 • Alle informatie over privacy en de verwerking van persoonsgegevens is opgenomen in het Privacy Statement, die te vinden is via de volgende link : Alle informatie over het gebruik van persoonsgegevens en het plaatsen van cookies door de Website is te vinden via de volgende link: https://www.reloaved.com/nl/privacy-policy/

Verboden gebruik

 • Naast andere verbodsbepalingen zoals uiteengezet in de Algemene Gebruikers- en Verkoopvoorwaarden, is het de Gebruiker verboden om het Platform of de inhoud ervan te gebruiken: 
 •  voor enig onwettig doel;
 •  anderen aan te zetten tot het verrichten van of deelnemen aan onwettige handelingen;
 •  om internationale en nationale wetten te overtreden;
 •  inbreuk te maken op de Intellectuele Eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van anderen;
 • intimideren, misbruiken, beledigen, kwetsen, belasteren, lasteren, kleineren, intimideren, of discrimineren; 
 • om valse of misleidende informatie in te dienen; 
 • virussen of enig ander type kwaadaardige code te uploaden of te verzenden die op enigerlei wijze zal of kan worden gebruikt om de functionaliteit of de werking van de Dienst of van enige verwante website, andere websites of het internet te beïnvloeden; (h) persoonlijke informatie van anderen te verzamelen of te traceren; 
 • voor obscene of immorele doeleinden; of 
 • de veiligheidsvoorzieningen van het Platform of een verwante website, andere websites of het internet te verstoren of te omzeilen. Wij behouden ons het recht voor om het gebruik van de Website door de Klant of de gebruiker van de Website te beëindigen wegens schending van een van de verboden gebruiken.

Contact

Vragen over de Algemene Gebruikers- en Verkoopvoorwaarden kunnen worden gericht aan Helpdesk@loavies.com.

Slotbepalingen

 • De Aanbieder en de Klant verklaren hierbij dat alle bepalingen van deze Algemene Gebruikers- en Verkoopvoorwaarden moeten worden beschouwd als essentiële bepalingen, zonder welke de Partijen de Overeenkomst niet zouden hebben gesloten.
 • Indien op enig moment één van de Partijen de andere Partij niet oproept tot naleving van één of meer bepalingen van deze Algemene Gebruikers- en Verkoopvoorwaarden of één van de rechten uit hoofde van deze Overeenkomst niet uitoefent, betekent dit niet dat zij afziet van de toepasselijkheid daarvan. Evenmin betekent dit dat het de andere Partij is toegestaan een of meer bepalingen van deze Algemene Gebruikers- en Verkoopvoorwaarden niet na te leven.
 • De nietigheid van een van de bepalingen van deze Algemene Gebruikers- en Verkoopvoorwaarden laat de rechtskracht van de overige bepalingen onverlet. Indien enige bepaling van deze Algemene Gebruikers- en Verkoopvoorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zal LOAVIES deze vervangen door een geldige bepaling die de oorspronkelijke bedoelingen van LOAVIES zo dicht mogelijk benadert.
 • De titels en nummering van de artikelen dienen uitsluitend ter verduidelijking en zijn niet van invloed op de interpretatie van de betrokken artikelen.
 • Partijen respecteren elkaars reputatie en die van LOAVIES onthouden zich van handelingen die de reputatie van de andere Partij en/of LOAVIES zouden kunnen schaden, hetgeen onder meer inhoudt dat zij geen negatieve/kritische uitlatingen over de andere Partij en/of LOAVIES doen.
 • Elke bepaling van de Overeenkomst is scheidbaar en onderscheiden van de andere. Indien een bepaling in enige mate onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar is of wordt, dient deze van de rest van de Overeenkomst te worden gescheiden. Dit heeft geen invloed op de wettigheid, geldigheid of afdwingbaarheid van andere bepalingen van de Overeenkomst, die volledig van kracht blijven. De onwettige, ongeldige of niet-afdwingbare bepaling moet worden vervangen door een wettige, geldige en afdwingbare vervangende bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij de werkelijke bedoeling van de partijen met de onwettige, ongeldige of niet-afdwingbare bepaling.

Toepasselijkheid en bevoegde rechter

 • Nederlands recht is uitsluitend van toepassing op LOAVIES en de Gebruiker evenals op alle geschillen die samenhangen met de Overeenkomst of voortvloeien uit het aanbieden van Producten op het Platform.
 • Alle geschillen die tussen LOAVIES en de Gebruiker ontstaan naar aanleiding van of in verband met het Platform of daaruit voortvloeiende overeenkomsten, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de gedaagde.

Laatst gewijzigd: 02-02-2023